چیستان

پاسخ: به ترتیب از هر دستگاه سکه به شماره ی دستگاه سکه بر می داریم مثلاً دستگاه اول یک سکه ، دستگاه دوم دو سکه ، دستگاه سوم سه سکه ، دستگاه چهارم چهار سکه ، دستگاه پنجم پنج سکه ، دستگاه ششم شش سکه ، دستگاه هفتم هفت سکه ،دستگاه هشتم هشت سکه ، دستگاه نهم نه سکه و دستگاه دهم ده سکه برمی داریم و مجموعاً آنها را با هم وزن می کنیم اگر از وزن واقعی مجموعه ی سکه ها یک گرم بیشتر بود دستگاه اول عیب دارد ، اگر دو گرم بود دستگاه دوم ،اگر سه گرم بود دستگاه سوم ، اگر چهار گرم بود دستگاه چهارم ، اگر پنج گرم بود دستگاه پنجم ، اگر شش گرم بود دستگاه ششم ،اگر هفت گرم بود دستگاه هفتم ، اگر هشت گرم بود دستگاه هشتم ، اگر نه گرم بود دستگاه نهم و اگر ده گرم بود دستگاه دهم دارای نقص فنی می باشد.

/ 1 نظر / 38 بازدید
ali

خیلی جالب بود.راستی منم اپم[چشمک]