گرانی !!طنز!!

 

یا همین شیر که افزوده نشد قیمت او

گر که آبش شود افزوده همان خواهد شد

 

ترسم ار قیمت درمان برود بالاتر

برخی از ما سوی دوران کهن خواهد شد

 

بشود مشتری دعانوسان یکسر

پی جادوگر و جن گیر روان خواهد شد

 

به هر اندازه شود قیمت درمان افزون

مشتری بهتر دع نیز کلان خواهد شد

 

میشود گفت که این جادو و هم جن گیری

بهر رندان سبب روزی ونان خواهد شد

 

ننی عوارض بدهد شخص نه از دارایی

مالیاتی متصور نه بر آن خواهد شد

 

نه نیازی به دکان است نه سر قفلی ! چون

کار در منزل خود یا دگران خواهد شد

 

نرخ ارزاق چو هر دم برود بالاتر

نرخ گوساله و هم مرغ گران خواهد شد

 

هر خروسی بکند فیس و افاده زیرا

تخم ناموس وی البته گران خواهد شد

 

قیمت او و زنش هی برود بالاتر

چشم مردم ز گرانی نگران خواهد شد

 

باسن خویش گذارد به رف بالاتر

چون دگر جوجه او نیز گران خواهد شد

 

میخورندش بعزا و بعروسی دائم

زین سبب قیمتش همواره گران خواهد شد

 

دختران نیز در این معرکه بازار کنند

مهر خود سکه از این رو که گران خواهد شد

 

زوج بی تجربتش فکر نکرده اصلا

گر شود مهریه اجراء چسان خواهد شد؟؟!!

 

نی تواند خود و فرزند و شاید نوه

قسط این مهریه دادن (!) سبب آن خواهد شد

 

که جوانان نکنند میل به همسر گیری

چون کند فکر به مهرش نگران خواهد شد

 

به که او زن چینی بستاند زیرا

بُوَد ارزان؛ بشتابید گران خواهد شد

 

(مهر) همواره ببیند همه ارزانی ها

ترسد از خواب پرد چون نگران خواهد شد

/ 0 نظر / 19 بازدید