مطالبی در مورد زنان

5- دامن بلند و یا دمپا گشاد بپوشید.

6- لباسهای سر تا پا یکرنگ نپوشید.

7- از گردنبند و گوشواره کوچک استفاده نکنید.

8- کیف دستی کوچک حمل نکنید.

9- شلوار راسته بپوشید.

10- تاپ نپوشید.

11- کـفش پاشنه بلند نپوشید و از کفـش انـدکـی لـژ دار

استفاده کنید.

 

 

 

 

 

زنان قد کوتاه و ریز نقش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1- لباس با طرح راه راه افقی نپوشید.

2- از لباس هـای رنگارنـگ، ملزومات بــزرگ و شلوار دمـپا

گشاد و یا پاچه های تا شده استفاده کنید.

3- دامن کوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشید.

4- لبـاس هـای یـکرنـگ و شـلوار راســته و لباس تــنـگ و

ملزومات کوچک استفاده کنید.

5- خطوط عمودی و لباسهای یقه هفت بدن را کشیده تر

میکنند.

6- کفش کمی نوک تیز بپوشید.

7- کفش پاشنه بلند بپوشید.

8- از کمر بند باریک استفاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

زنان چاق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1- لباسهای یکدست یکرنگ بپوشید.

2- از کت و ژاکت بلند با دکمه های باز استفاده کنید.

3- از روسری شالی استفاده کنید.

4- گردنبند دراز شما را لاغر تر میکند.

5- کفش پاشنه بلند بپوشید.

6- لـبـاس یقه هفت و قلبی شکل، گـردن را کشـیـده تـر

میکند.

7- ژاکت بلند بدون اپل بپوشید.

8- لباسهای تیره رنگ بپوشید.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید