یک معما

جواب: برای حل این معما از مبلغ آخر باقی مانده در دخل شروع می کنیم نفر آخر 10تومان می گذارد 20تومان بر می دارد نفر دوم 15تومان می گذارد    می شود 30تومان و  20تومان بر می دارد و 10تومان باقی می ماند نفر اول باید نیمی از مبلغ را بگذارد به طوری که بعد از برداشتن 20تومان ، 15تومان بماند یعنی مجموعاً 35تومان پس نصف آن را یعنی 5/17تومان را می گذارد.

پس پول صندوق 5/17تومان بوده است.

/ 0 نظر / 31 بازدید